FANDOM


حسین خان موقر سیاست‌مدار ایرانی بود که در دوره‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای ملی بعنوان نمایندهخرمشهر از استان خوزستان در مجلس شورای ملی حضور داشت                                                                                                     

منابع ویرایش